Vedtægter OLD

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er ”VIKINGELAUGET FREYA ”. Klubbens hjemsted er i Solrød Kommune, Østre Strandvej.

§ 2 Formål Klubbens formål er at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning.

§ 3 Medlemskab Stk.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent.

Stk. 3. Medlemmerne har pligt til at følge retningslinjerne i foreningens uskrevne samværspolitik. Samværspolitikken oplyses ved indmeldelsen. Følges politikken ikke, kan bestyrelsen ekskludere ethvert medlem.

Stk. 4 Passivt medlemskab kan kun søges af aktive medlemmer, som skal aflevere nøglen, når de overgår til passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer samt til den årlige generalforsamling.

Stk. 5 En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til sådan påskønnelse, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem af klubben. Medlemmer af den siddende bestyrelse kan ikke udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er altid kontingentfrie.

Stk. 6 Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst og skal ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent for den resterende del af kontingentperioden refunderes ikke.

§ 4 Kontingent

Stk. 1 Det årlige kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2 Kontingent for passivt medlemskab er det halve af et ordinært kontingent.

§ 5 Ledelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling. I lige år vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kræves mindst 1 års medlemskab for optagelse i bestyrelsen.

Hvert år vælges 2 suppleanter, som er valgt for et år ad gangen. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant.

Stk. 3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dog formandens og i hans/hendes frafald kassererens stemme afgørende. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 6 Bestyrelsesmøderne afholdes, når formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Der skrives beslutningsreferat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (undtagen i tilfælde som beskrevet i § 6 stk. 5.5).

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse skal finde sted med 2 ugers varsel og indkaldes på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til medlemmerne.

Stk. 3 Forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

 • Valg af referent
 • Valg af to stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 5 Afstemningsregler

Stk. 5.1 Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen 

Stk. 5.2 På begæring af blot ét medlem, skal afstemninger foregå skriftligt.

Stk. 5.3 Ved kampvalg til bestyrelsesposter foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 5.4 Alle på generalforsamlingen forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5.5 Ved vedtægtsændringer eller forslag om klubbens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kan tage beslutning uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af samtlige medlemmer fremsætter skriftligt krav til bestyrelsen – med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

§ 8 Økonomi

Stk. 1 Klubbens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Kassereren har ansvaret for klubbens regnskab, som til enhver tid skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Klubbens midler skal anbringes i klubbens bank.

§ 9 Opløsning

Stk.1 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens midler Sammenslutningen VID, Vinterbadeforeninger i Danmark. Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 3/3 2022.