Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er ”VIKINGELAUGET FREYA ”, og den er stiftet 21/9 1998. Klubbens hjemsted er i Solrød Kommune, Østre Strandvej 26-30.

§ 2 Formål Klubbens formål er at styrke og vedligeholde interessen for vinterbadning. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Medlemskab

Stk.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent.

Stk. 3 Passivt medlemskab kan kun søges af aktive medlemmer, som skal aflevere adgangsarmbåndet, når de overgår til passivt medlemskab. Passivt medlemskab giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer samt til den årlige generalforsamling.

Stk. 4 Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst og skal ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent for den resterende del af kontingentperioden refunderes ikke.

§ 4 Kontingent

Stk. 1 Det årlige kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2 Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem.

§ 5 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1 Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2 I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3 Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4 Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.


§ 6
Bestyrelsen

Stk.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling.

I lige år vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kræves mindst 1 års medlemskab for optagelse i bestyrelsen.

Hvert år vælges 2 suppleanter, som er valgt for et år ad gangen. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant.

Stk. 4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er dog formandens og i hans/hendes frafald kassererens stemme afgørende. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 7 Bestyrelsesmøderne afholdes, når formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.


§ 7
Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.

Stk. 3 Indkaldelse skal finde sted med 4 ugers varsel og indkaldes på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmerne skal være fremme hos bestyrelsen mindst tre uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

På samme måde som for indkaldelsen udsender og meddeler bestyrelsen senest to uger før mødet endelig dagsorden samt tilhørende bilag.

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af to stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af formand i lige år
 • Valg af kasserer i ulige år
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

  Stk. 5 Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen

  Stk. 6 Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. Ved kampvalg til bestyrelsesposter foretages altid skriftlig afstemning.

  Stk. 7 Alle på generalforsamlingen forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer eller forslag om klubbens opløsning kræves dog kvalificeret flertal. (Jf. §§11 og 12)

  Stk. 8 Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.

  § 8 Ekstraordinær generalforsamling

  Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af samtlige medlemmer fremsætter skriftligt krav til bestyrelsen – med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

  § 9 Økonomi

  Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

  Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres af klubbens revisor og godkendes af generalforsamlingen.

  Stk. 4 Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner.

  § 10 Tegningsret og hæftelse

  Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

  Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

  Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.


  § 11 Vedtægtsændringer

  Stk. 1 Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

  Stk. 2 Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

  § 12 Opløsning

  Stk.1 Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være mindst fire uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen.

  Stk. 2 På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer må få andel i formuen.

  Stk. 3 Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.